Algemen Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden WP Fit

Dit document beschrijft de algemene voorwaarden voor het gebruik van de WP Fit website en de daarop beschreven diensten. De website van WP Fit is te vinden op wpfit.nl (‘Site’). De Site is eigendom van en wordt geexploiteerd door Joopp BV (‘WP Fit’).

Aan het gebruik van de Site en de daarop beschreven diensten zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door de Site te bezoeken, de content te bekijken of door gebruik te maken van de diensten op de Site (zie ook ‘Beschrijving van de dienst’ hieronder), gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door WP Fit schriftelijk zijn aanvaard.

Beschrijving van de Dienst

De Site is een online dienst die chat en e-mail ondersteuning biedt aan exploitanten van WordPress sites (alleen voor single-site installaties). Diensten bestaan uit, maar beperkt zich niet tot, diensten die WP Fit aan u beschikbaar stelt of in uw opdracht uitvoert. Voorbeelden van deze diensten staan beschreven op de Site.

Gebruik van de Dienst

Om de Dienst te kunnen gebruiken, moet u zich eerst aanmelden via het aanmeldformulier op de Site. Nadat uw registratie is afgerond, controlleerd WP Fit of uw aanvraag wordt goedgekeurd. U ontvangt hiervan bericht.

Gebruiksregels

Het is verboden de Dienst te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Indien WP Fit constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag WP Fit zelf ingrijpen om de overtreding te beeindigen.

Indien naar het oordeel van WP Fit hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van WP Fit of derder en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virusssen, Trojans en vergelijkbare software, is WP Fit gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

WP Fit is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.

Beschikbaarheid en onderhoud

WP Fit spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeerd geen ononderbroken beschikbaarheid.

WP Fit onderhoudt de Site en Dienst actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal WP Fit dit uitvoeren als het gebruik van de dienst relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

WP Fit mag van tijd tot tijd de Dienst aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist WP Fit zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. WP Fit zal minstens dertig dagen van tevoren melden welke aanpassingen zij van plan is door te voeren.

Intellectueel eigendom

De Dienst, de Site, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de Site is het intellectueel eigendom van WP Fit. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van WP Fit, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

Informatie die u opslaat of verwerkt via de Dienst of welke u op ons verzoek verstrekt is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). WP Fit heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Dienst, inclusief voor toekomstige specten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beeindigen.

Indien u informatie stuurt naar WP Fit zoals feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkte en eeuwigdurende gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

Vergoeding voor de Dienst

Aan het gebruik van WP Fit is een vergoeding per kwartaal verbonden. Deze vergoeding dient steeds vooraf te worden voldaan.

Betaling kan worden verricht door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van WP Fit, via iDeal, Credit Card, of volgens de betaalinstructies op de Site.

Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

Aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijke van WP Fit beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.

WP Fit is uitdrukkelijk niet aansparakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij WP Fit meldt.

In geval van overmacht is WP Fit nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, oorlog, stremmingen in het vervoer, staking, uitsluiting, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Duur en opzegging

Deze overeenkomst gaat in zodra u zich aanmeld voor de Dienst en loopt dan een kwartaal. Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met steeds een maand. U kunt op ieder moment de overeenkomst opzeggen.

Wijzigingen prijzen en voorwaarden

WP Fit mag deze voorwaarden alsook de prijzen steeds met ingang van een nieuwe betaalperiode aanpassen.

WP Fit zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de Dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.

Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de Dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Overigen bepalingen

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Dienst worden voorgelegd aan de gevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin WP Fit gevestigd is.

Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden eist dat een mededeling ‘schriftelijk’ moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de Dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat integrieteit van het bericht niet is aangetast.

De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door WP Fit wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

WP Fit is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de betreffende bedrijfsactiviteiten van haar overneemt.